Emiliaskolan

Information

Information

Intag & Köhantering

Klicka på knappen för att ladda ner blanketten för intresseanmälan.
Eller klicka på länken nedan och fyll i formuläret. 

Vi vill säkerställa en rättvis och lika behandling för alla sökande utifrån gällande regelverk. Man ansöker om plats genom att fylla i formuläret. Det går också att hämta en blankett på skolan som du fyller i.

Därefter skickas ansökan/lämnas den till skolan med båda vårdnadshavarnas underskrifter. När skolan mottagit en ansökan får elevens vårdnadshavare en bekräftelse via mejl som visar när ansökan inkom. Ansökningar om att få börja skolan under löpande läsår behandlas och beslutas direkt i anslutning till ansökningens mottagande.Ansvariga: Rektor i samråd med klasslärare, och eventuellt elevhälsan.

Antagning och förtur Emiliaskolan tar in sökande utifrån tre principer, som du läser här nedanför.

Syskonförtur

Syskonförtur – Sökande som har syskon som vid ansökningstillfället går på Emiliaskolan erbjuds i första hand förtur till lediga platser. Om det är flera sökande som har syskon på skolan tillämpas kötid som under Kötid

Pedagogisk förtur

Sökande som vid ansökningstillfället kommer från annan waldorfpedagogisk verksamhet erbjuds i andra hand förtur till lediga platser. Om det är flera sökande som kommer från annan waldorfpedagogisk verksamhet tillämpas kötid. Med waldorfpedagogisk verksamhet menas pedagogisk verksamhet som är ansluten till Waldorffederationen, Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd eller liknande organisation från utlandet.

Kötid

Vi tillämpar rak kötid där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och det barn som stått i kö längst inom respektive åldersgrupp erbjuds platsen först. Detta gäller oavsett kommuntillhörighet. Beslutat av styrelsen för Emiliaskolan oktober 2016

Ledighetsansökan

Såsom framgår av skollagen (7 kap. 18 §) får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor kan delegera åt klassföreståndare/mentor att besluta om ledighet som ej överstiger tre dagar. Ledighet som överstiger tre dagar beslutas av rektor.

Elevens vårdnadshavare ansvarar för att de kunskaper, som eleven inte kan tillgodogöra sig under sin frånvaro från skolan, tas igen på egen hand. Ni kan i egenskap av vårdnadshavare ej förvänta er att exempelvis ert barns lärare ordnar med extra provtillfällen eller i särskild ordning förbereder särskilda arbetsuppgifter eller tar fram ett särskilt arbetsschema på grund av att ert barn beviljats
ledighet för särskilda angelägenheter.

Er ansökan om ledighet ska lämnas till ansvarig lärare två veckor före eventuell ledighet.

Har du någon fråga kring ledighet?

Hör av dig till oss!

 

Fyll i blanketten och skicka den till:

info@emiliaskolan.se

Klagomålshantering

Enligt den nya skollagen skall varje skola upprätta rutiner för hur man tar emot och behandlar klagomål på verksamheten. Det kan handla om allt ifrån att man har åsikter om hur något sköts eller att man är missnöjd med något.

Vi hoppas naturligtvis att vi har en så bra dialog att detta tas upp på utvecklingssamtal eller liknande men ibland kan det vara bra att formalisera vissa saker.

Vi vill ju gärna veta när något inte fungerar så att vi kan försöka att förbättra vår verksamhet. Därför har vi tagit fram ett formulär här på sidan som kan mailas eller skickas till skolan. Blanketten finns även att hämta på kansliet. När ett klagomål inkommer kontaktas den som lämnat uppgiften och ärendet utreds av rektor, ledningsgrupp eller skolans styrelse. Därefter beslutas vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med problemet.

 

Fyll i blanketten och mejla till:

rektor@emiliaskolan.se

eller

styrelsen@emiliaskolan.se

Den kan också lämnas in på kansliet. 

Länkar

 

Lägg till länkar här

Saknar du någon information?

Hör av dig till oss med din fråga

Skriv till kansliet: info@emiliaskolan.se eller rektor@emiliaskolan.se

 

X