Emiliaskolan

Om skolan

Om Skolan

Emiliaskolan – Höörs Waldorfskola kännetecknas av en helhetssyn på elevens utveckling.

Här utvecklas hela människan – tanken, känslan och viljan.

Genom metoder i bild, musik och hantverk ges barnen ett lustfyllt lärande, utvecklad kreativitet och en positiv självbild. Tidigt lär sig barnen att ta hänsyn till varandra och att utveckla sin empati.

Emiliaskolan är en grundskola med ca 200 elever. I år har vi A-form i alla klasser.

 

Skolan ansluter sig till de övergripande målen för grundskolan i Sverige. Kännetecken för Emiliaskolans profil är helhetssynen på elevens utveckling.

Eleverna känner sina lärare väl. Klassläraren följer ofta barnen från första klass och upp genom mellanstadiet. I låg och mellanstadiet har klassläraren undervisning i svenska, matematik och orienteringsämnen. Ämneslärarna undervisar i språk, musik, idrott och hantverk.

Kalendarium

Här kan du läsa mer om de inplanerade händelserna för skolbarnen och även gemensamma aktiviteter med föräldrar och anhöriga.

Kost

Trivsamma lektioner och lekfyllda raster kräver god och näringsrik kost. På Emiliaskolan lagas all mat på plats av vår egen kock Beesham Soogrim

Elevhälsa

Fokus ligger på att främja goda levnadsvanor och att barnet utvecklas på ett bra sätt och att det skall fungera i skolan ur ett medicinskt perspektiv

“Emiliaskolans uppdrag är att ur den antroprosofiska människobilden, med hjälp av waldorfpedagogiken ge eleverna möjlighet att utvecklas i sin egen takt till initiativrika, empatiska, respektfulla och omdömesgilla människor, med en egen vilja att lära.”

I högstadiet har klasserna mer ämnesundervisning och därmed fler lärare. Dock har man sitt eget klassrum och sin klasslärare som man träffar dagligen och som har hand och kontakten med föräldrarna.

Schemat utgår från människans dagsrytm. De teoretiska ämnena läses framför allt före lunch. Eftermiddagen ägnas åt konstnärliga eller praktiska ämnen som handarbete, träslöjd, musik, gymnastik och bild.
Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen samverkar och integreras med varandra för att knyta an till elevens utveckling. Konstnärlig verksamhet stärker viljan och koncentrationsförmågan. När man bearbetar ett stoff konstnärligt; i bild, lera, rörelse, musikaliskt eller dramatiskt, når man ett inlevelsefullt lärande. Man ”tänder en eld” istället för att bara ”fylla en kanna”.
Ett konstnärligt genomarbetat stoff glömmer man inte, man lär för livet och inte bara för skoltiden. Muntlig undervisning har en viktig plats i waldorfskolan. Inlärning sker efter principen ”göra-uppleva-förstå”. Ingen lärobok styr, utan läraren anpassar arbetet efter sin klass.
Med hjälp av referenslitteratur kompletterar eleverna kunskaperna och sammanställer texter i arbetsböcker, som illustreras.

Organisation

kalendarium

Styrelsen

Styrelsen består av både föräldrar och medarbetare och har det övergripande ansvaret för skolans ekonomiska förvaltning.

kost

Stadgar

Här hittar du våra stadgar som styrelsen har fastslagit och som efterföljs i verksamheten.

friidrott

Lediga tjänster

Här lägger vi ut aktuella tjänster.Har du intresse och / eller erfarenhet av att arbeta i skolans värld så kan du anmäla dig till vår vikarielista, via info@emiliaskolan.se.

Har du intresse och / eller erfarenhet av att arbeta i skolans värld så kan du anmäla dig till vår vikarielista, via info@emiliaskolan.se. Därefter bjuds du kanske in till ett inledande samtal, och sedan kan det leda till inhopp i klasser och på fritids. 

Vill du arbeta med yngre barn kan du kontakta ställföreträdande förskolechefen på Lill-Emilia, Linda Åstrand – linda.astrand@emiliaskolan.se.

X