Emiliaskolan

Stadgar

Stadgar

Föreningen Emiliaskolans stadgar 2022-03-21

§1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Föreningen Emiliaskolan. Föreningen Emiliaskolan har sitt säte i Höörs kommun. Föreningen inbegriper verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

§2 Ändamål och verksamhet

Föreningen Emiliaskolans ändamål är att bedriva pedagogisk verksamhet, som bygger på Rudolf Steiners människokunskap, samt trygga skolans drift och vårda det sociala livet kring skolan.

§3 Skolplan och Värdegrund

Skolplanen och värdegrundsarbetet ska utgå från Waldorfpedagogik. Arbetet med att utveckla Emiliaskolans värdegrund skall ständigt pågå i dess verksamheter. Grundsynen skall harmonisera med de grundläggande demokratiska värderingar vi har i Sverige. Värdegrunden skall stå i samklang med de värderingar som finns i allmänna läroplanen. Verksamheterna skall vinnlägga sig om att värdegrundsarbetet också får en praktisk tillämpning. All undervisning och annan pedagogisk verksamhet skall vara religiöst och politiskt obunden.

§4 Medlemskap

Som medlem antas föräldrar som är vårdnadshavare till barn som är, eller på goda grunder förväntas bli elever i Föreningens skola, samt medarbetare vid Emiliaskolan. Andra personer kan söka inträde i Föreningen som stödjande medlem. Stödjande medlemmar kan vara såväl fysiska som juridiska personer. Medlemskap i Föreningen är frivilligt.

§5 Uteslutning och avgång

Medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar Föreningen kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem har rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen. Oaktat att medlem utesluts från Föreningen skall dennes barn ha rätt att fortsätta delta i Föreningens verksamhet. Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår då medlem inte längre har barn som deltar i Föreningens verksamhet, inte längre är anställd av Emiliaskolan eller har begärt sitt utträde ur föreningen.

§6 Föreningens ledning

Föreningen Emiliaskolans organ är styrelsen. Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i Föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman. Föreningen ska ha en styrelse som ska bestå av fem ledamöter och två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på så sätt att tre ordinarie ledamöter samt en suppleant väljs vartannat år och resten av funktionärerna väljs de år som infaller däremellan. Samtliga ledamöter ska väljas på två år åt gången. Två eller tre av styrelsens ordinarie ledamöter ska vara föräldrar till barn som deltar i Föreningens verksamhet. Styrelsen ska därtill omfatta en eller två ledamöter som utses bland de anställda i Föreningen. Slutligen kan en till två ledamöter rekryteras externt, dvs. utifrån sina kvalifikationer och inte p.g.a. föräldraskap eller anställning. Styrelsen kan ta beslut då minst hälften är närvarande vid påkallat möte. Full enighet eftersträvas i alla beslut. Vid oenighet tillämpas absolut majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

 

§7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen (minst två ordinarie styrelsemedlemmar) och av den eller de som styrelsen utser (särskilda firmatecknare).

§8 Rektor, förskolechef, verksamhetsstöd

Styrelsen utser, i samråd med kollegiet, rektor, förskolechef och verksamhetsstöd. Rektor och förskolechef ska ha god insikt i och dokumenterad erfarenhet av Waldorfpedagogik. Rektor, förskolechef och verksamhetsstöd ska innan beslut fattas i viktiga frågor, rådgöra med styrelsen och/eller kollegiet.

§9 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen ska kalla till stämma enligt dessa stadgar och när den finner det lämpligt. Styrelsen ska också kalla till stämma när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av Föreningens revisor eller minst en tiondel av Föreningens medlemmar. Kallelse i sistnämnda fall ska utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till Föreningen. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden ska företrädesvis förmedlas via e-post och med vanlig post endast till de medlemmar som inte har tillgång till e-post. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta.

§10 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

2. Godkännande av röstlängden (Medlemsregistret)

3. Val av en eller två justeringsmän/-kvinnor

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Fastställande av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

9. Fastställande av budget för innevarande läsår

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Val av revisor och revisorssuppleant

13. Val av valberedning

14. Övriga ärenden som styrelsen eller föreningens medlemmar önskar behandla på föreningsstämman. Medlem som önskar få fråga behandlad vid ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta till styrelsen skriftligt senast 14 dagar före stämman. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Rösträtt får utövas genom befullmäktigat ombud. Beslut fattas (med undantag för stadgeändringar, jfr 17 § nedan) med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska stämmans ordförande ha utslagsrösten. Stödjande medlemmar har inte rätt att rösta på föreningsstämman.

§11 Valberedning

Valberedningen utses på ordinarie föreningsstämma och består av två personer, varav minst en ska vara förälder. Båda väljs på ett år. Valberedningens förslag ska antas i sin helhet av ordinarie föreningsstämman. Om förslaget förkastas återförs frågan till valberedningen som utarbetar ett nytt förslag, som tas upp på en extra stämma.

§12 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en revisor och en revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara 1 juli – 30 juni.

§14 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§15 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, i den mån lag inte föreskriver annat, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. Ingen utdelning till Föreningens medlemmar får ske.

§16 Upphörande av Föreningen Emiliaskolan

 Beslut om upphörande skall fattas vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum, varav ett är årsmöte (ordinarie föreningsstämma). Om Föreningen Emiliaskolans verksamhet skulle upphöra skall dess tillgångar överlåtas enligt Föreningen Emiliaskolans beslut på annan institution, förskola eller skola, som bedriver pedagogisk verksamhet på grundval av Rudolf Steiners människokunskap.

§17 Stadgeändringar

Dessa stadgar kan ändras genom två på varandra följande mötesbeslut med minst en månads mellanrum, varav ett är årsmöte (ordinarie föreningsstämma). Ändamålsparagrafen (§2), paragrafen om Föreningen Emiliaskolans upphörande (§16) samt denna paragraf (§17) kan ej ändras.

X