Emiliaskolan

Stadgar

Stadgar

Antagna 2010-05-03


§1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Föreningen Emiliaskolan. Föreningen Emiliaskolan har sitt säte i Höörs
kommun.


§2 Ändamål och verksamhet
Föreningen Emiliaskolans ändamål är att bedriva pedagogisk verksamhet, som bygger på Rudolf
Steiners människokunskap, samt trygga skolans drift och vårda det sociala livet kring
skolan.


§3 Skolplan och Värdegrund
Skolplanen och värdegrundsarbetet ska utgå från Waldorfpedagogik.
Arbetet med att utveckla Emiliaskolans värdegrund skall ständigt pågå i dess verksamheter.
Grundsynen skall harmonisera med de grundläggande demokratiska värderingar vi har i Sverige.
Värdegrunden skall stå i samklang med de värderingar som finns i allmänna läroplanen.
Verksamheterna skall vinnlägga sig om att värdegrundsarbetet också får en praktisk tillämpning.
All undervisning och annan pedagogisk verksamhet skall vara religiöst och politiskt
obunden.


§4 Medlemskap
Som medlem antas föräldrar som är vårdnadshavare till barn som är, eller på goda grunder
förväntas bli elever i Föreningens skola, samt medarbetare vid Emiliaskolan. Andra personer
kan söka inträde i Föreningen som stödjande medlem. Stödjande medlemmar kan vara såväl
fysiska som juridiska personer.
Medlemskap i Föreningen är frivilligt.


§5 Uteslutning och avgång
Medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar Föreningen kan av styrelsen
uteslutas. Utesluten medlem har rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman
genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning
avsänts till medlemmen. Oaktat att medlem utesluts från Föreningen skall dennes barn ha rätt
att fortsätta delta i Föreningens verksamhet. Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår
då medlem inte längre har barn som deltar i Föreningens verksamhet, inte längre är
anställd av Emiliaskolan eller har begärt sitt utträde ur föreningen.


§6 Föreningens ledning
Föreningen Emiliaskolans organ är styrelsen.
Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i Föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman.
Föreningen ska ha en styrelse som ska best
kan en till två ledamöter rekryteras externt, dvs. utifrån sina kvalifikationer och inte p.g.a.
föräldraskap eller anställning.
Styrelsen kan ta beslut då minst hälften är närvarande vid påkallat möte.
Full enighet eftersträvas i alla beslut. Vid oenighet tillämpas absolut majoritet. Ordförande har
utslagsröst vid lika röstetal. Styrelsens sammanträden skall protokollsföras.


§7 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser (särskilda firmatecknare).


§8 Rektor
Styrelsen utser, i samråd med kollegiet, rektor. Rektor ska ha god insikt i och dokumenterad
erfarenhet av Waldorfpedagogik.
Rektor ska innan beslut fattas i viktiga frågor, rådgöra med styrelsen och/eller kollegiet.


§9 Kallelse och andra meddelanden
Styrelsen ska kalla till stämma enligt dessa stadgar och när den finner det lämpligt. Styrelsen
ska också kalla till stämma när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av Föreningens
revisor eller minst en tiondel av Föreningens medlemmar. Kallelse i sistnämnda fall ska utfärdas
inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till Föreningen. Kallelse till
föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska
utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast
en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
ska företrädesvis förmedlas via e-post och med vanlig post endast till de medlemmar som inte
har tillgång till e-post. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta
revisorerna om detta.


§10 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid
ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollfö-
rare
2. Godkännande av röstlängden (Medlemsregistret)
3. Val av en eller två justeringsmän/-kvinnor
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
9. Fastställande av budget för innevarande läsår
10. Fastställande av årets skolplan
11. Fastställande av organisationsplan
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden som styrelsen eller föreningens medlemmar önskar behandla på föreningsstämman.
Medlem som önskar få fråga behandlad vid ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta till
styrelsen skriftligt senast 14 dagar före stämman. Vid föreningsstämman har varje medlem en
röst. Rösträtt får utövas genom befullmäktigat ombud. Beslut fattas (med undantag för stadgeändringar,
jfr. 17 § nedan) med enkel majoritet. Vid lika rösttal ska stämmans ordförande
ha utslagsrösten. Stödjande medlemmar har inte rätt att rösta på föreningsstämman.


§11 Valberedning
Valberedningen består av två föräldrar, som utses av årsmötet och två medarbetare ur kollegiet,
som utses av kollegiet. Alla väljs på ett år. Valberedningens förslag ska antas i sin helhet
av ordinarie föreningsstämman. Om förslaget förkastas återförs frågan till valberedningen
som utarbetar ett nytt förslag, som tas upp på en extra stämma.


§12 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en revisor och en revisorssuppleant för tiden
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.


§13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.


§14 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.


§15 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, i den mån lag inte föreskriver annat, enligt
föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.
Ingen utdelning till Föreningens medlemmar får ske.


§16 Upphörande av Föreningen Emiliaskolan
Beslut om upphörande skall fattas vid två på varandra följande möten med minst en månads
mellanrum, varav ett är årsmöte (ordinarie föreningsstämma). Om Föreningen Emiliaskolans
verksamhet skulle upphöra skall dess tillgångar överlåtas enligt Föreningen Emiliaskolans
beslut på annan institution, förskola eller skola, som bedriver pedagogisk verksamhet på
grundval av Rudolf Steiners människokunskap.


§17 Stadgeändringar
Dessa stadgar kan ändras genom två på varandra följande mötesbeslut med minst en månads
mellanrum, varav ett är årsmöte (ordinarie föreningsstämma).
Ändamålsparagrafen (§2), paragrafen om Föreningen Emiliaskolans upphörande (§16) samt
denna paragraf (§17) kan ej ändras.

X